Dagvaarding Politierechtbank ontvangen?

Wat na dagvaarding voor de politierechtbank?

Wanneer u een verkeersinbreuk begaat, hoopt u uiteraard op een snelle afhandeling. Het aanbod van het Parket om een minnelijke schikking te aanvaarden kan daaraan een relatief goedkope oplossing bieden. Evenwel gebeurt het ook dat het Parket géén minnelijke schikking aanbiedt. Ook kan het Parket om redenen van niet-betaling toch overgaan tot dagvaarding voor de politierechtbank.

De mogelijke gevolgen van een veroordeling voor de Politierechtbank (geldboete, rijverbod, alcoholslot, verbeurdverklaring, …) hangen af van meerdere factoren. Zo zullen de aard en omstandigheden van de inbreuk en de mogelijke gevolgen een belangrijke parameter zijn. Ook persoonlijke elementen spelen een rol, zoals het feit of u in het verleden reeds bent moeten verschijnen voor een rechtbank.

pro justitia - dagvaarding - bevel tot verschijnen voor rechtbank - politierechtbank

Professionele bijstand als hoeksteen voor een beter resultaat

Jarenlange ervaring wees uit dat professionele bijstand door een advocaat met vakkennis een absolute meerwaarde biedt tijdens de zitting van een Politierechtbank. Door deze bijstand kunnen de gevolgen op strafgebied beperkt worden. Ook kunnen de eventuele aanspraken van schadelijders tot de correcte proporties worden herleid.

Die professionele bijstand is zeker belangrijk gelet op de zeer strenge geldboetes die de wetgever oplegt voor bepaalde verkeersinbreuken.

Ook kan de veroorzaker van een verkeersongeval die niet ter plaatse is gebleven, door het Openbaar Ministerie vaak vervolgd worden wegens ‘vluchtmisdrijf’. Mogelijks rijst de vraag of u wel kennis had van het ongeval. Of kan discussie ontstaan over het feit of u de intentie had om zich aan vaststellingen te onttrekken….

Maar ook wanneer u bijvoorbeeld zou verkeren in staat van herhaling en u een minimum rijverbod van enkele maanden dient te worden opgelegd, is het noodzakelijk dat u op professionele wijze kunt worden bijgestaan om de inbreuken in een perspectief te plaatsen en te pogen alsnog op enige mildheid te rekenen.

 

Kosten

Tenslotte vallen de kosten voor een advocaat in veel gevallen binnen het kader van de voertuigverzekering. Deze bijstand kost u dus meestal persoonlijk geen extra budget.

Mocht dit niet het geval zijn, kan het ook zijn dat u verkeert in de voorwaarden om van de kosteloze tweedelijnsbijstand te genieten (zie ‘pro deo‘).

Mocht ook dit geen soelaas bieden, kunt u een duidelijke ereloonafspraak maken om zo nare facturen aan het einde van de rit te vermijden.

Uw advocaat, beter vroeg dan laat

Vaak rijst de vraag wanneer men na het begaan van een inbreuk, zal worden gedagvaard voor de Politierechtbank. Het antwoord daarop is afhankelijk van de doorlooptijd van het dossier bij het Parket. Er dient wel te worden opgemerkt dat een advocaat ook reeds nuttig kan zijn tijdens het politioneel onderzoek. Dit kan gaan om bijstand bij het verhoor, navraag bij parket, het inschatten van de gevolgen, maar – uiteraard – ook uw verdediging.

Nuttig voor u?

Contacteer mr. Bleyaert voor verder advies en/of bijstand!

Of stel meteen uw vraag via de chatapplicatie!

Gedetailleerde informatie over bepaalde onderwerpen

Intoxicatie, dronkenschap, alcoholslot?

Snelheidsovertreding. Wat riskeert u?

Sturen onder invloed van drugs

Levenslang verval. Oorzaken en herstel

Beroep tegen bevel tot betalen

Contactgegevens politierechtbank

Dit zegt de wet

Artikel 33 Wegverkeerwet: vluchtmisdrijf

Artikel 34 Wegverkeerswet: sturen onder invloed van strafbare alcoholintoxicatie

Artikel 35 Wegverkeerwet: sturen in dronken toestand

Artikel 37/1 Wegverkeerswet: reglementering inzake alcoholslot

Artikel 37bis Wegverkeerswet: sturen onder invloed van drugs

Artikel 42 Wegverkeerswet: verval wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid

Artikel 65/1 Wegverkeerswet: (beroep tegen) bevel tot betalen

Advocaat Bart Bleyaert
Open chat
Wenst u direct een vraag te stellen via
Wenst u direct een vraag te stellen via WhatsApp?
Of wenst u meteen uw gerechtsdocument (dagvaarding, oproeping, ...) door te sturen voor instant bijstand?