fbpx

Contacteer Mr. Bleyaert

Bij juridische tweedelijnsbijstand geeft de advocaat, net zoals voor een betalende cliënt, een volledig en nauwkeurig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure.

De juridische tweedelijnsbijstand is geheel of gedeeltelijk gratis, afhankelijk van uw bestaansmiddelen.

Aan de slag

Download hier het door de rechtzoekende in te vullen en te ondertekenen mandaatformulier.

Download Adobe Acrobat Reader via de AppStore (IOS), Google Play (Android) of als PC-programma zodat u het document zelfs digitaal kunt invullen en ondertekenen.

Bezorg dit mandaatformulier samen met de nodige stukken aan Mr. BLEYAERT met oog op de opstart van uw dossier!. Uw dossier wordt slechts aanvaard na bevestiging!

 

Beperkte inkomsten

U heeft recht op de kosteloze bijstand van een advocaat indien uw inkomsten beperkt blijven tot deze grenzen

Bij uw aanvraag dienen evenwel volgende stukken te worden gevoegd:

 • een attest van gezinssamenstelling, op te vragen bij de dienst bevolking/burgerzaken van uw gemeente
 • documenten die uw inkomsten en uw bestaansmiddelen bewijzen en in voorkomend geval van de personen die u ten laste heeft of die met u samenwonen, naar gelang uw situatie of uw verklaringen, zoals:
 • bewijzen van wedden/lonen van ten minste de laatste twee maanden (ook diensten-, maaltijd-, opleidings- en ecocheques en/of andere voordelen),
 • het bewijs van het ziekenfonds of van de hulpkas voor werkloosheidsuitkering met vermelding van het dagbedrag, indien ziekte (na gewaarborgde periode) op de loonfiche: het attest van het ziekenfonds,
 • attest van de schuldbemiddelaar met het exacte bedrag van het leefgeld (op maandbasis)alsook het exacte bedrag van de vaste maandelijke kosten (huur, nutsvoorzieningen en dergelijke meer) en met duidelijke vermelding van het bedrag van de kinderbijslag die door de schuldbemiddelaar bovenop het leefgeld rechtstreeks betaald wordt,
 • voor een zelfstandige: de jaarlijkse fiche 281.50 en de laatste btw-aangifte, in voorkomend geval een attest van de boekhouder,
 • bankuittreksels (pensioen, onderhoudsgeld, ziekte-uitkering, ontvangen huurgelden, …) en de saldi van de bankrekeningen van de laatste twee maanden,
 • periodieke overzichten van interimbureaus en bij interimarbeid een attest van het interimkantoor met vermelding van de gewerkte maand, het gewerkte aantal dagen en het bruto- en nettoloon,
 • in geval u beschikt over een gemotoriseerd voertuig, bewijs van verkeersbelasting,
 • verklaring op eer indien u over geen inkomsten beschikt, desgevallend met bevestigende attesten van het OCMW, de RVA en het ziekenfonds,
 • schoolattesten van de kinderen waaruit blijkt dat de kinderen schoolgaand zijn en/of onder leercontract vallen (loonfiches of attesten bijbrengen waaruit blijkt dat er enkel onbezoldigde stages zijn). In geval van schoolattesten van meerderjarige kinderen: verplichte vermelding of het dag- of avondonderwijs is en bij avondonderwijs, eventuele loon of uitkeringsbewijzen voorbrengen,
 • aanslagbiljet van de onroerende voorheffing,
 • alle stukken die het Bureau voor Juridische Tweedelijnsbijstand bijkomend opvraagt en dit binnen een termijn van één maand na voorlopige aanstelling.

 

Gelijkgestelde categorie

Alleen de minderjarige kan steeds kosteloos beroep doen op de bijstand van een advocaat, indien bewijs geleverd wordt van diens minderjarigheid. Dit geldt volgens een welbepaalde interpretatie ook voor meerderjarigen die voor de jeugdrechtbank dienen te verschijnen voor een als misdrijf omschreven feit.

 

Behoudens tegenbewijs gelijkgestelde categorieën

 • degene die bedragen geniet uitgekeerd als leefloon of als maatschappelijke bijstand; mits voorlegging van een attest van het OCMW inzake leefloon met beslissing, bankafschrift van storting van dit leefloon, eventuele onderhoudsgelden die de rechtzoekende ontvangt, een attest van gezinssamenstelling en indien nog andere gezinsleden: bewijs van hun inkomsten en eventuele ontvangen onderhoudsgelden.
 • degene die bedragen geniet uitgekeerd als gewaarborgd inkomen voor bejaarden; mits voorlegging van een attetst van de RVP, een bankafschrift inzake de storting, een attest van gezinssamenstelling en indien nog andere gezinsleden: bewijs van hun inkomsten en eventuele ontvangen onderhoudsgelden.
 • degene die een inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten geniet; mits voorlegging van een attest van de FOD, een bankafschrift inzake de storting, een attest van gezinssamenstelling en indien nog andere gezinsleden: bewijs van hun inkomsten en eventuele ontvangen onderhoudsgelden.
 • de persoon die een kind ten laste heeft dat gewaarborgde kinderbijslag geniet; mits voorlegging van een attest van de beslissing Famifed, een bankafschrift inzake de storting, een attest van gezinssamenstelling en indien nog andere gezinsleden: bewijs van hun inkomsten en eventuele ontvangen onderhoudsgelden.
 • de huurder van een sociale woning die in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een huur betaalt die overeenkomt met de helft van de basishuurprijs of die in het Waals Gewest een minimumhuur betaalt; mits overlegging van de huurberekeningsfiche, het inkomen van de persoon, een attest van gezinssamenstelling en indien nog andere gezinsleden: bewijs van hun inkomsten en eventuele ontvangen onderhoudsgelden.
 • de gedetineerde; mits overlegging van een attest van gevangenschap
 • de beklaagde bedoeld in de artikelen 216quinquies tot 216septies van het Wetboek van Strafvordering (snelrecht); mits overlegging van een attest van gevangenschap
 • de persoon van de geesteszieke voor wat betreft de toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke; mits voorlegging oproeping dagstelling en aanstellingsverzoek, tenzij het gaat om de persoonlijk raadsman, dan gelden de inkomsten als criterium
 • de vreemdeling, voor wat betreft de indiening van het verzoek tot machtiging van verblijf, of van een administratief of rechterlijk beroep tegen een beslissing die genomen werd met toepassing van de wetten betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; mits bewijs van behoren tot deze categorie, eventueel attest opvang in centrum dan wel attest gezinssamenstelling en inkomsten en indien nog andere gezinsleden: bewijs van hun inkomsten en eventuele ontvangen onderhoudsgelden.
 • de asielaanvrager of de persoon die een aanvraag indient van het statuut van ontheemde; mits bewijs van behoren tot deze categorie, eventueel attest opvang in centrum dan wel attest gezinssamenstelling en inkomsten en indien nog andere gezinsleden: bewijs van hun inkomsten en eventuele ontvangen onderhoudsgelden.
 • de persoon belast met overmatige schulden op overlegging van een verklaring van hem waaruit blijkt dat de toekenning van de rechtsbijstand of van de juridische tweedelijnsbijstand aangevraagd wordt met het oog op de inleiding van een procedure van collectieve schuldenregeling. mits bewijs van verzoekschrift, attest gezinssamenstelling en inkomsten en indien nog andere gezinsleden: bewijs van hun inkomsten en eventuele ontvangen onderhoudsgelden.

 

Let wel, verplicht remgeld en/of mogelijkheid tot gedeeltelijk kosteloze tweedelijnsbijstand

Wie in aanmerking komt voor de gehele of gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand moet aan zijn advocaat wel een forfaitaire vergoeding betalen van:

 • 20 euro per aanstelling
 • 30 euro per aanleg voor elke gerechtelijke procedure (en per aanleg!)

Sommige categorieën zijn vrijgesteld van die forfaitaire bijlage, zoals minderjarigen, geesteszieken, in strafzaken de personen die volledige kosteloze bijstand genieten, personen die een procedure instellen tot erkenning als staatloze, asielaanvragers, personen die procedures instellen tegen een terugkeerbeslissing of een inreisverbod, aanvragers van collectieve schuldenregeling en personen die niet over enig bestaansmiddel beschikken.

De persoon die de gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand geniet, betaalt naast de forfaitaire vergoeding(en) ook een bedrag aan zijn advocaat tussen de 25 euro en de 125 euro.

Advocaten mogen pas optreden nadat ze deze bedragen ontvangen hebben. De advocaat ontvangt punten voor wat hij doet. De federale overheid koppelt een bedrag aan die punten en betaalt de advocaat uit.

Deze bijdrage werd bij arrest nr. 2018/077 van het Grondwettelijk Hof dd. 21.06.2018 vernietigd aangezien het een aanzienlijke achteruitgang betekende voor pro-deo-gerechtigden en zonder dat daartoe redenen van algemeen belang bestaan.

Sinds 1 september 2016 dient u ook vijf vragen te beantwoorden met betrekking tot uw bestaansmiddelen

De juridische tweedelijnsbijstand kan immers overeenkomstig art. 508/13 van het Gerechtelijk Wetboek voortaan slechts gedeeltelijk of volledig kosteloos zijn voor wie over “ontoereikende bestaansmiddelen” beschikt en voor de met hen gelijkgestelde personen.

Met betrekking tot het onderzoek naar de bestaansmiddelen dient een antwoord te worden geboden op de vragen:

welk onroerend vermogen heeft de rechtzoekende (ongeacht het land): aantal eigen woningen,

hoeveel gelden heeft de rechtzoekende in zijn bezit (afhankelijk tot 5.000,00, 20.000,00, 50.000,00 of meer euro),

hoeveel gemotoriseerde voertuigen heeft het gezin,

krijgt de rechtzoekende hulp van vrienden of familie, bijvoorbeeld in de zin van gratis wonen of betaalde huur.

Aan elk van de antwoorden wordt een waarde gekoppeld. Valt de rechtzoekende telkens onder de laagste categorie en/of beschikt hij over één eigen woning of één gemotoriseerd voertuig, dan stelt zich geen probleem. In elk ander geval, dienen bijkomende stukken te worden overgemaakt met oog op het onderzoek naar de bestaansmiddelen!

1
Direct contact opnemen via WhatsApp!
Powered by