Bij juridische tweedelijnsbijstand “pro Deo” geeft de advocaat, net zoals voor een betalende cliënt, een volledig en nauwkeurig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure. De pro Deo – bijstand is geheel of gedeeltelijk gratis, afhankelijk van uw bestaansmiddelen.

Voorwaarden

Juridische bijstand is vanaf 1 september 2020 volledig kosteloos is voor:
 • alleenstaanden die aan de hand van om het even welk document dat wordt beoordeeld door het bureau voor juridische bijstand bewijzen dat hun maandelijks netto-inkomen lager is dan 1.226 euro (voorheen: 1.026 euro);
 • alleenstaanden met iemand ten laste of samenwonenden met hun echtgenoot of met iedere andere persoon met wie ze een feitelijk gezin vormen, indien ze aan de hand van om het even welk document dat wordt beoordeeld door het bureau voor juridische bijstand bewijzen dat het maandelijks netto-inkomen van het gezin lager is dan 1.517 euro (voorheen: 1.317 euro). Hierbij wordt rekening gehouden met een aftrek van 20% van het leefloon per persoon ten laste (voorheen: 15%).
De lijst van de personen van wie de bestaansmiddelen onvoldoende worden geacht wordt niet gewijzigd. Het betreft:
 • degene die bedragen ontvangt die worden uitgekeerd als leefloon of als maatschappelijke bijstand, minstens op overlegging van de geldige beslissing van het betrokken openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
 • degene die bedragen ontvangt die worden uitgekeerd als gewaarborgd inkomen voor bejaarden, minstens op overlegging van het jaarlijks attest van de Rijksdienst voor Pensioenen;
 • degene die een inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten ontvangt, minstens op overlegging van de beslissing van de minister tot wiens bevoegdheid de sociale zekerheid behoort of van de door hem afgevaardigde ambtenaar;
 • de persoon die een kind ten laste heeft dat gewaarborgde kinderbijslag ontvangt, minstens op overlegging van het attest van het gewestelijk organisme voor de kinderbijslag;
 • de huurder van een sociale woning die in het Vlaams Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een huur betaalt die overeenkomt met de helft van de basishuurprijs of die in het Waals Gewest een minimumhuur betaalt, minstens op overlegging van de laatste huurberekeningsfiche;
 • de gedetineerde, op overlegging van bewijsstukken met betrekking tot het statuut van gedetineerde;
 • de beklaagde bedoeld in de artikelen 216quinquies tot 216septies van het Wetboek van Strafvordering;
 • de geesteszieke persoon, wat de toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke betreft, op overlegging van bewijsstukken;
 • de vreemdeling, wat de indiening van het verzoek tot machtiging van verblijf betreft, of van een administratief of rechterlijk beroep tegen een beslissing die werd genomen met toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, op overlegging van bewijsstukken;
 • de asielaanvrager of de persoon die een aanvraag indient tot verkrijgen van het statuut van ontheemde, op overlegging van bewijsstukken;
 • de persoon belast met overmatige schulden, op overlegging van een verklaring van hem waaruit blijkt dat de toekenning van de juridische tweedelijnsbijstand wordt aangevraagd met het oog op de inleiding van een procedure van collectieve schuldenregeling.

Alleen de minderjarige kan steeds kosteloos beroep doen op de bijstand van een advocaat, indien bewijs geleverd wordt van diens minderjarigheid. Dit geldt volgens een welbepaalde interpretatie ook voor meerderjarigen die voor de jeugdrechtbank dienen te verschijnen voor een als misdrijf omschreven feit.

Parallel hiermee kunnen de volgende personen aanspraak maken op gedeeltelijke kosteloosheid:

 • alleenstaanden die aan de hand van om het even welk document dat wordt beoordeeld door het bureau voor juridische bijstand bewijzen dat hun maandelijks netto-inkomen tussen 1.226 euro en 1.517 euro ligt (voordien: 1.026 en 1.317 euro);
 • alleenstaanden met iemand ten laste of samenwonenden met hun echtgenoot of met iedere andere persoon met wie ze een feitelijk gezin vormen, indien ze aan de hand van om het even welk document dat wordt beoordeeld door het bureau voor juridische bijstand bewijzen dat het maandelijks netto-inkomen van het gezin tussen 1.517 euro en 1.807 euro ligt (voordien: 1.317 en 1.607 euro). Hierbij wordt ook rekening gehouden met een aftrek van 20% van het leefloon per persoon ten laste (voordien: 15%).
Net als vroeger betaalt iemand die in aanmerking komt voor gedeeltelijke kosteloosheid aan de advocaat een eigen bijdrage in de kosten van juridische bijstand per aanstelling door het bureau van juridische bijstand. Het bedrag van deze bijdrage is gelijk aan het verschil tussen zijn inkomsten uit de bestaansmiddelen en de bedragen van de inkomstengrenzen voor de toegang tot de volledig kosteloze juridische bijstand, zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 125 euro noch lager dan 25 euro.
Kosteloze juridische bijstand wordt echter geweigerd wanneer blijkt dat de rechtzoekende beschikt over kapitalen of voordelen en als uit tekenen en aanwijzingen een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven bestaansmiddelen, waaruit kan worden besloten dat hij in de mogelijkheid is zelf zijn advocaat te betalen.
De bedragen van de verschillende bovenvermelde grenzen worden op 1 september 2021, 2022 en 2023 telkens verhoogd met een vast bedrag van 100 euro. Vanaf 1 september 2024 worden ze telkens op 1 september aangepast, rekening houdend met de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen (juli 2023 = 100).

Nuttig voor u? Neem meteen contact op met mr. Bleyaert.

Meteen aan de slag?

Download hier het door de rechtzoekende in te vullen en te ondertekenen mandaatformulier. Download Adobe Acrobat Reader via de AppStore (IOS), Google Play (Android) of als PC-programma zodat u het document zelfs digitaal kunt invullen en ondertekenen.Bezorg dit mandaatformulier samen met de nodige stukken aan Mr. BLEYAERT met oog op de opstart van uw dossier!.

Uw dossier wordt slechts aanvaard na bevestiging!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!