Bijstand inzake alimentatie – Alimentatie berekenen

Er wordt al jaren gepleit voor een duidelijke, rekenkundige benadering, met betrekking tot alimentatie die ex-partners moeten betalen voor kinderen. De vraag naar een correct bedrag geldt voor iedere procedure. De maatschappelijke vraag naar uniformiteit en voorspelbaarheid is dan ook torenhoog. De wetgever blijkt er maar niet in te slagen om hieraan tegemoet te komen. De wetgever verfijnde in 2010 en 2018 het aantal parameters waarmee zeker rekening dient te worden gehouden. Ook het Hof van Cassatie vereist sedert december 2017 een duidelijke berekening van onder meer de wederzijdse verhoudingen en de kost van het kind. In de praktijk bestaan echter diverse systemen. Het bepalen van een onderhoudsbijdrage is nog al te vaak natte-vinger-werk.

Een rekenmodule voor alimentatie als hulpmiddel

Door de Eerste Voorzitter van het Antwerpse Hof van Beroep werd een rekentool ontwikkeld. Dit moet in aanzienlijke mate tegemoet komen aan voormelde behoeften.

Deze rekenmodule, waarvan de uitleg terug te vinden is in de tiende aflevering van het Tijdschrift voor Familierecht van het jaargang 2019, is schijnbaar vrij complex. Vanuit praktisch oogpunt blijkt zij echter tegen zeer véél kritieken bestand te zijn. Er wordt vertrokken van het netto-inkomen of, zo nodig, het verdienvermogen van de ouders. Op basis daarvan wordt een beeld gecreëerd over de kinderkost. Men dient rekening te houden met het aandeel van bijdrage in natura. Ook de kinderbijslag of het groeipakket is onderdeel van de verrekening. Finaal wordt dan de te betalen alimentatie becijferd.

De achterliggende gedachte van deze rekenmodule is dezelfde als voor de ook door de rechtspraak gecreëerde “indicatieve tabel”. Deze tabel is richtinggevend voor vergoedingen bij letselschade. Deze rekentool verbindt geen enkele rechter. Zij is “slechts” een werkinstrument op weg naar een meer uniforme berekening van onderhoudsbijdragen.

Wettelijke parameters

Elke rechterlijke beslissing die de onderhoudsbijdrage vaststelt op grond van artikel 203, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, dient de volgende elementen te vermelden:
   1° de aard en het bedrag van de middelen van elk van de ouders door de familierechtbank in acht genomen op grond van artikel 203, § 2, van het Burgerlijk Wetboek;
   2° de gewone kosten waaruit het budget voor het kind is samengesteld alsook de manier waarop deze begroot zijn;
   3° de aard van de buitengewone kosten die in acht genomen kunnen worden, het deel van deze kosten dat elk van de ouders voor zijn rekening dient te nemen alsook de modaliteiten voor de aanwending van deze kosten;
   4° de verblijfsregeling van het kind en de bijdrage in natura van elk van de ouders in het levensonderhoud van het kind ten gevolge van deze verblijfsregeling;
   5° het bedrag van de kinderbijslag en van de sociale en fiscale voordelen van alle aard die elk van de ouders voor het kind ontvangt;
   6° de inkomsten die elk van de ouders in voorkomend geval ontvangt uit het genot van de goederen van het kind;
   7° het aandeel van elk van de ouders in de tenlasteneming van de kosten voortvloeiende uit artikel 203, § 1, van het Burgerlijk Wetboek en de daarop eventueel vastgestelde onderhoudsbijdrage, evenals de modaliteiten voor de aanpassing ervan op grond van artikel 203quater van het Burgerlijk Wetboek;
   8° de bijzondere omstandigheden van de zaak die in acht genomen zijn.

Alimentatie berekenen?

U kunt de berekening laten opmaken tegen een vooraf te bepalen vaste, forfaitaire prijs.

De wijze waarop u de berekening bekomt, is even eenvoudig als de berekening zelf: u levert de nodige stukken aan. U krijgt binnen de kortste keren een realistische inschatting.

Wil u nadien nog verder om dit ook juridisch te bekomen? Ook de eventuele haalbaarheid van een procedure voor de Familierechtbank kan worden besproken. Samen met Mr. Bleyaert kunt u een correct bedrag nastreven.

Nuttig voor u?  Contacteer Mr. Bleyaert voor bijstand.

Advocaat Bart Bleyaert
Open chat
Wenst u direct een vraag te stellen via
Wenst u direct een vraag te stellen via WhatsApp?
Of wenst u meteen uw gerechtsdocument (dagvaarding, oproeping, ...) door te sturen voor instant bijstand?