Bijstand inzake alimentatie

Er wordt al jaren gepleit voor een duidelijke, rekenkundige benadering, met betrekking tot alimentatie voor kinderen. De vraag naar een correct bedrag geldt voor iedere procedure. De maatschappelijke vraag naar uniformiteit en voorspelbaarheid is dan ook torenhoog. De wetgever blijkt er maar niet in te slagen om hieraan tegemoet te komen. De wetgever verfijnde in 2010 en 2018 het aantal parameters waarmee zeker rekening dient te worden gehouden. Ook het Hof van Cassatie vereist sedert december 2017 een duidelijke berekening van onder meer de wederzijdse verhoudingen en de kost van het kind. In de praktijk bestaan echter diverse systemen. Het bepalen van een onderhoudsbijdrage is nog al te vaak natte-vinger-werk.

Een rekenmodule voor alimentatie als hulpmiddel

Door de Eerste Voorzitter van het Antwerpse Hof van Beroep werd een rekentool ontwikkeld. Dit moet in aanzienlijke mate tegemoet komen aan voormelde behoeften.

Deze rekenmodule, waarvan de uitleg terug te vinden is in de tiende aflevering van het Tijdschrift voor Familierecht van het jaargang 2019, is schijnbaar vrij complex. Vanuit praktisch oogpunt blijkt zij echter tegen zeer véél kritieken bestand te zijn. Er wordt vertrokken van het netto-inkomen of, zo nodig, het verdienvermogen van de ouders. Op basis daarvan wordt een beeld gecreëerd over de kinderkost. Men dient rekening te houden met het aandeel van bijdrage in natura. Ook de kinderbijslag of het groeipakket is onderdeel van de verrekening. Finaal wordt dan de te betalen alimentatie becijferd.

De achterliggende gedachte van deze rekenmodule is dezelfde als voor de ook door de rechtspraak gecreëerde “indicatieve tabel”. Deze tabel is richtinggevend voor vergoedingen bij letselschade. Deze rekentool verbindt geen enkele rechter. Zij is “slechts” een werkinstrument op weg naar een meer uniforme berekening van onderhoudsbijdragen.

Alimentatie berekenen?

U kunt de berekening laten opmaken tegen een vooraf te bepalen vaste, forfaitaire prijs.

De wijze waarop u de berekening bekomt, is even eenvoudig als de berekening zelf: u levert de nodige stukken aan. U krijgt binnen de kortste keren een realistische inschatting.

Wil u nadien nog verder om dit ook juridisch te bekomen? Ook de eventuele haalbaarheid van een procedure voor de Familierechtbank kan worden besproken. Samen met Mr. Bleyaert kunt u een correct bedrag nastreven.

Nuttig voor u?  Contacteer Mr. Bleyaert voor bijstand.

Advocaat Bart Bleyaert
Open chat
Wenst u direct een vraag te stellen via
Wenst u direct een vraag te stellen via WhatsApp?