Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling (ook ‘schuldbemiddeling’ genoemd) is een gerechtelijke procedure waarbij gepoogd wordt in de mate van het mogelijke de schuldenlast af te betalen terwijl de betrokkene alsnog een menswaardig leven kan leiden. De betrachting is dat men op het einde van de rit opnieuw schuldenvrij zou zijn.

Snelkoppeling: een collectieve schuldenregeling aanvragen

Snelkoppeling: de beëindiging van een collectieve schuldenregeling aanvragen

Doel

De collectieve schuldenregeling beoogt een tweeledig doel. Enerzijds wordt de situatie van de schuldenaar gesaneerd en wordt hem een menselijk bestaan gewaarborgd. Anderzijds dienen de schuldeisers met de toekomstige middelen van de schuldenaar, in de mate van het mogelijke, terug te worden betalen. Beide doelstellingen moeten op een evenwichtige wijze worden nagestreefd.

De collectieve schuldenregeling legt een sterke nadruk op de sociale problematiek van een overmatige schuldenlast. In die zin kan de schuldenaar een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van schulden, kosten en interesten bekomen. Een dergelijke maatregel dient echter afgewogen te worden tegenover de rechtmatige verwachtingen van schuldeisers dat verbintenissen jegens hen worden nagekomen. Het is immers niet de bedoeling om schuldeisers uit hun financieel evenwicht te brengen doordat de verbintenissen van hun schuldenaar niet worden uitgevoerd. Desalniettemin mogen offers worden gevraagd van de schuldeisers ter realisatie van de sociale doelstellingen van de collectieve schuldenregeling. Hiertegenover staat dat de schuldenaar maximale inspanningen moet leveren om tot beter fortuin te komen, teneinde zijn verplichting te bewerkstelligen om met zijn toekomstige middelen, in de mate van het mogelijke, zijn schuldeisers te voldoen. In die zin is het aangewezen een onderscheid te maken tussen de onmogelijkheid en de onwil zijn schulden te betalen.

Aanvragen

Een collectieve schuldenregeling aanvragen is doorgaans niet eenvoudig. Er dient immers een duidelijk beeld te worden gecreëerd over de inkomsten, vaste kosten en schulden en dit terwijl de betrokkene vaak niet exact weet wat en/of aan wie hij nog (iets) verschuldigd is. Ook de verplicht bij te voegen afschriften van eerdere vonnissen tot strafrechtelijke veroordelingen en/of schadevergoedingen, voor zover deze schulden nog niet betaald zijn, geeft vaak aanleiding tot moeilijkheden.

Klik hier: Zet meteen de eerste stap richting uw aanvraag!

Voor- en nadelen

Onnodig te verduidelijken dat een collectieve schuldenregeling zowel voor- als nadelen heeft. Het grootste voordeel is wellicht de gemoedsrust voor de betrokken schuldenaar en het feit dat zijn voordeur niet wordt platgelopen door schuldeisers en/of instrumenterende gerechtsdeurwaarders. Daartegenover staat dus dat de schuldenaar maximale inspanningen moet leveren zijn verplichting tot betaling, zowel uit het verleden als in de toekomst, maximaal moet proberen te voldoen.

Voorop staat een menswaardig bestaan tijdens de collectieve schuldenregeling. Het begrip staat niet alleen verankerd in de wetgeving inzake collectieve schuldenregeling, maar vloeit ook voort uit onder meer de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Belgische Grondwet. Maar hoeveel je precies nodig hebt om menswaardig te leven, staat er niet concreet in beschreven en de verschillen (en dus gevolgen) durven nogal eens groot te zijn. Voor de rechters en schuldbemiddelaars die een ‘menswaardig afbetalingsplan’ moeten opstellen, blijft  het te vaak nattevingerwerk en bovendien is doorgaans een intensieve begeleiding vereist om herval in de schulden te voorkomen.

Nuttig voor u?

Contacteer mr. Bleyaert voor verder advies en/of bijstand!

Of stel meteen uw vraag via de chatapplicatie!

De herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid of van de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling kan worden uitgesproken door de rechter, aan wie de zaak, door een eenvoudige schriftelijke verklaring neergelegd ter griffie of aan de griffie verzonden, opnieuw wordt voorgelegd, op verzoek van de schuldbemiddelaar of van een belanghebbende schuldeiser wanneer de schuldenaar :
  1° hetzij onjuiste stukken heeft afgegeven met de bedoeling aanspraak te maken op de procedure van gezamenlijke schuldenregeling of deze te behouden;
 2° hetzij zijn verplichtingen niet nakomt, zonder dat zich nieuwe feiten voordoen die de aanpassing of herziening van de regeling rechtvaardigen;
  3° hetzij onrechtmatig zijn lasten heeft verhoogd of zijn baten heeft verminderd;
  4° hetzij zijn onvermogen heeft bewerkt;
  5° hetzij bewust valse verklaringen heeft afgelegd.

De persoon waarvan de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsprocedure werd herroepen kan gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van het vonnis van herroeping geen verzoekschrift tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling indienen.

De herroeping is geen automatische maatregel, zelfs niet indien de toegelaten schuldenaar daden of tekortkomingen kan worden verweten die een dergelijke maatregel tot gevolg zouden moeten hebben. Het komt de rechter toe te oordelen of de gepleegde fouten te wijten zijn aan een slecht
begrip van de procedure en haar gevolgen, dan wel aan de wil van de toegelaten schuldenaar zich niet bedrieglijk opzet te onttrekken aan zijn verplichtingen. De rechter oordeelt of de zwaarwichtigheid van de sanctie in verhouding staat tot de ingeroepen feiten. Bij deze beoordeling dient rekening te worden gehouden met de belangen van alle partijen, evenals met de zwaarte van de sanctie (vijf jaar uitsluiting) die sinds 1 september 2013 voortvloeit uit elke beslissing tot herroeping.

Anderzijds schrijft artikel 1675/15, §1/1 Ger.W. voor dat het verzoek van de schuldenaar een einde te stellen aan de collectieve schuldenregeling, kan gebeuren door een eenvoudige verklaring. Deze vorm van beëindiging voorziet niet in voormelde sanctietermijn van vijf jaar.

Gevolg van een herroeping of beëindiging op eigen verzoek, is hoe dan ook dat de schuldeisers (veelal anders dan bij een ‘geslaagde’ collectieve schuldenregeling) hun eerdere rechten tot gedwongen tenuitvoerlegging op de goederen van de schuldenaar voor het niet-betaalde aandeel van hun schuldvordering herwinnen.

Nuttig voor u?

Contacteer mr. Bleyaert voor verder advies en/of bijstand!

Of stel meteen uw vraag via de chatapplicatie!

Advocaat Bart Bleyaert
Open chat
Wenst u direct een vraag te stellen via
Wenst u direct een vraag te stellen via WhatsApp?
Of wenst u meteen uw gerechtsdocument (dagvaarding, oproeping, ...) door te sturen voor instant bijstand?