Welke gevolgen heeft een snelheidsovertreding: van boete tot rijverbod?

U heeft last van een zware voet en ontving een proces-verbaal over de snelheidsovertreding. Moet u dan meteen naar de Rechtbank? Komt u er van af met een boete? Of moet u ook een rijverbod ondergaan? En is dat alles?

Snelheidsovertredingen vallen niet in de onderverdeling van overtredingen van de eerste, tweede, derde of vierde graad. Een exacte “tarifering” is vaak moeilijk te bepalen. Een overzicht.

Lichte snelheidsovertreding

Er volgt een onmiddellijke inning of voorstel tot minnelijke schikking. Bij een minnelijke schikking stelt het Openbaar Ministerie voor een boete te betalen zonder rechterlijke tussenkomst.

De bedragen die dienen te worden betaald, werden vastgesteld door het Koninklijk Besluit van 19 april 2014 en betreffen:

Snelheidsoverschrijding0 tot 10 km/u te snel10 tot 30 km/u te snelmeer dan 30 km/u te snel
Binnen de bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf€ 53€ 53 + € 10 per bijkomende km boven de 10 km/uRechtbank
Elders€ 53€ 53 + € 6 per bijkomende km boven de 10 km/uRechtbank

Als u de minnelijke schikking aanvaardt en betaalt, volgt er geen rechtszaak. Wilt u de boete betwisten of betaalt u niet, zal u gedagvaard worden om voor een politierechtbank te verschijnen. 

Zware snelheidsovertreding

Bij een zwaardere overtreding bestaat de kans dat u voor een Politierechtbank zult moeten verschijnen. U kunt dan veroordeeld worden tot onder meer een geldboete en een rijverbod. Er kunnen ook herstelexamens of -onderzoeken worden opgelegd.

Wanneer u voor de rechtbank moet verschijnen, bedraagt de geldboete voor een snelheidsovertreding tussen 10 euro en de 500 euro, te vermenigvuldigen met de opdeciemen en dus gebracht op 80 euro tot 4.000 euro. Een rijverbod kan gaan van 8 dagen tot 5 jaar.

Zowel de hoogte van de geldboete als de periode van het rijverbod is afhankelijk van de plaats waar u de overtreding beging, de gecorrigeerde snelheid en de omstandigheden. De politierechter kan eventueel een gedeelte van de strafmaat met uitstel verlenen.  

Verzwarende omstandigheden

Indien u werd veroordeeld voor een zware snelheidsovertreding en u binnen de drie jaar na deze veroordeling opnieuw een zware overtreding begaat, is artikel 38 §6 Wegverkeerswet van toepassing. Het op te leggen rijverbod betreft dan minstens drie maanden en bovendien moet u opnieuw slagen in een theoretisch examen, een praktisch examen, een medisch onderzoek en een psychologisch onderzoek.

Let op, het gaat hier niet enkel over snelheidsovertredingen, doch ook over andere zware overtredingen (vluchtmisdrijf, alcoholintoxicatie, dronkenschap, …).

Jonge bestuurders

Bestuurders die minder dan 2 jaar houder zijn van een definitief Belgisch rijbewijs cat. B, moeten tevens worden onderworpen aan een theoretisch en/of praktisch examen zodra de wetgever een (zelfs facultatief) op te leggen rijverbod voorziet.

Bovenop het verplichte rijverbod komt er dus nog een extra beveiligingsmaatregel. U krijgt uw rijbewijs namelijk pas terug als u opnieuw slaagt voor het theoretisch en praktisch rijexamen.

Samengevat:

Snelheidsoverschrijding0 tot 20 km/u te snel20 tot 30 km/u te snel30 tot 40 km/u te snelmeer dan 40 km/u te snel
Binnen de bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf€ 80 tot € 4.000€ 80 tot € 4.000 + eventueel rijverbod 8 dagen tot 5 jaar°€ 80 tot € 4.000 + verplicht rijverbod 8 dagen tot 5 jaar *°€ 80 tot € 4.000 + verplicht rijverbod 8 dagen tot 5 jaar*°
Elders€ 80 tot € 4.000€ 80 tot € 4.000€ 80 tot € 4.000 + eventueel rijverbod 8 dagen tot 5 jaar°€ 80 tot € 4.000 + verplicht rijverbod 8 dagen tot 5 jaar*°
* Herhaling: verplicht rijverbod 3 maand tot 5 jaar + verplicht theoretisch en praktisch examen en medisch en psychologisch onderzoek
° Jonge bestuurders: verplicht rijverbod 8 dagen tot 5 jaar + verplicht theoretisch en/of praktisch rijverbod

Buitenbeentje: het bevel tot betalen !!

De procureur des Konings kan aan de overtreder ook een bevel geven tot betalen van de op de overtreding toepasselijke geldsom, verhoogd met 35 % en desgevallend met de bijdrage voor het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders.

De betaling moet gebeuren binnen een termijn van dertig dagen volgend op de dag van ontvangst van het bevel.

Dit bevel wordt per aangetekende zending, per gerechtsbrief of overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek verstuurd aan de overtreder en bevat ten minste :
   1° de dagtekening;
   2° de ten laste gelegde feiten en de geschonden wetsbepalingen;
   3° de datum, het tijdstip en de plaats van de overtreding;
   4° de identiteit van de overtreder;
   5° het nummer van het proces-verbaal;
   6° het bedrag van de te betalen geldsom;
   7° de dag waarop de som uiterlijk moet worden betaald;
   8° de wijze waarop en de termijn waarbinnen het beroep kan worden ingesteld, alsook de bevoegde politierechtbank.
 De overtreder of diens advocaat kan binnen de dertig dagen volgend op de dag van ontvangst van het bevel tot betalen beroep aantekenen bij de bevoegde politierechtbank. Het beroep wordt ingesteld bij een verzoekschrift dat neergelegd wordt op de griffie van de bevoegde politierechtbank of bij een aangetekende zending of via elektronische post die aan de griffie worden verzonden. Hieraan zijn tevens enkele vormvoorwaarden verbonden, dit op straffe van onontvankelijkheid. Anders dan bij de “klassieke dagvaarding” wordt de bal dus verlegd van kamp: de overtreder moet zélf betwisten of is definitief gehouden tot betaling…

Twijfels? Laat u dus zeker bijstaan!

Nuttig voor u?

Contacteer mr. Bleyaert voor verder advies en/of bijstand!

Of stel meteen uw vraag via de chatapplicatie!

Advocaat Bart Bleyaert
Open chat
Wenst u direct een vraag te stellen via
Wenst u direct een vraag te stellen via WhatsApp?
Of wenst u meteen uw gerechtsdocument (dagvaarding, oproeping, ...) door te sturen voor instant bijstand?