Echtscheiding

In België zijn er twee soorten echtscheidingen. De echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) en de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO). Beide vormen hebben zowel voordelen als nadelen.

Echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT)

De echtscheiding met onderlinge toestemming moet altijd door beide partijen samen worden aangevraagd. Er dient voorafgaandelijk een duidelijke overeenkomst te bestaan over zowel het familiaal aspect (kindregeling, alimentatie, en dergelijke) als over de goederen. Deze overeenkomst wordt doorgaans in twee afzonderlijke akkoorden opgemaakt. De echtscheiding wordt dan bij de Familierechtbank ingeleid door het neerleggen van een verzoekschrift. Een advocaat kan u hier uiteraard met kennis van het recht in begeleiden. In principe zal u niet voor de rechter hoeven te verschijnen en verloopt de gehele procedure schriftelijk. Ongeveer 1 maand na de indiening van het verzoekschrift ontvangt u uw echtscheidingsvonnis.

Bij een EOT regelen u en uw (ex-)partner alles zelf. De echtscheiding mondt dus normaal gezien niet uit in onverwachte wendingen en/of beslissingen die door een ander genomen worden in uw plaats. Na het vonnis heeft u een sluitende, door u beiden gedragen regeling. Geen van de ex-partners kan (terecht) zich benadeeld voelen. Wel vereist deze wijze van echtscheiding dus een volledig, voorafgaand akkoord tussen beide partijen. Als een van beiden niet wenst te scheiden of er bestaat geen globaal akkoord, is deze echtscheidingsmethode niet gepast.

Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)

Een EOO kan zowel door één partij als door beide partijen worden aangevraagd. Dit kan

  • als er ernstige reden zijn waardoor het huwelijk niet meer mogelijk is;
  • als men al meer dan een jaar (of zes maanden) feitelijk gescheiden leeft;
  • door een herhaald verzoek tot echtscheiding voor de Rechtbank.

Het is dus niet (altijd) vereist om (ernstige) fouten aan te tonen. De echtscheiding kan worden aangevraagd zelfs als een andere partner hiermee niet akkoord gaat. De EOO behoeft dus geen (volledig) akkoord tussen de partijen. In dat geval kunnen voorlopige maatregelen de tussentijdse situatie regelen. Er kan ook ‘meteen’ een regeling in het belang van de kinderen tussenkomen.

Na de echtscheiding en indien er geen akkoord bestaat over de verdeling, wordt een notaris aangesteld. Deze notaris zal, samen met de advocaten, de vereffening en verdeling van de goederen begeleiden. Indien er ook daar geen akkoord bestaat, stuurt de notaris het dossier door naar de rechter, die dan finaal de beslissing zal nemen.

De volledige afwikkeling van een EOO kan lang(er) aanslepen. Doordat er geen volledig akkoord bestaat, kunnen beide partijen hun eigen argumenten aan de Rechtbank voorleggen. Een rechter zal dan dus moeten beslissen welk van de partijen in zijn of haar stelling kan worden gevolgd. Door de tegengestelde argumenten, kunnen partijen verder uit elkaar komen te staan. Dit kan een nadelige houding tegenover elkaar en hogere kosten veroorzaken.

Lees meer: onderhoudsuitkering na echtscheiding

De brug

Zowel tijdens een procedure EOT als tijdens een procedure EOO kan er steeds naar de andere procedure worden overgeschakeld. Merkt u bij de EOT dat u er toch niet samen uitkomt? Dan kunt u overgaan naar een procedure EOO.

Nuttig voor u?

Contacteer mr. Bleyaert voor verder advies en/of bijstand!

Of stel meteen uw vraag via de chatapplicatie!

Advocaat Bart Bleyaert
Open chat
Wenst u direct een vraag te stellen via
Wenst u direct een vraag te stellen via WhatsApp?
Of wenst u meteen uw gerechtsdocument (dagvaarding, oproeping, ...) door te sturen voor instant bijstand?