Een advocaat bij een verhoor? Een extra garantie voor uw belangen.

Belangrijk is te weten dat u voorafgaand aan een verhoor door de politie altijd recht heeft op een vertrouwelijk overleg met advocaat en zelfs op bijstand tijdens het verhoor. U kunt Bart Bleyaert steeds (laten) contacteren teneinde te worden bijgestaan. Indien u zou verhoord worden en de politie u vraagt welke advocaat u in bijstand wenst, kunt u Bart Bleyaert suggereren. Mr. Bleyaert is als eigen voorkeursadvocaat steeds ingeschreven op de ‘Salduz’-permanentielijst.

Nuttig voor u?

Contacteer mr. Bleyaert voor verder advies en/of bijstand!

Of stel meteen uw vraag via de chatapplicatie!

Verhoor categorie

Categorie 1 : getuigen en slachtoffers (geen verdachte)

Categorie 2 : verdachte van een misdrijf waarop geen vrijheidsstraf staat

Lees meer: Categorie 3 : verdachte van een misdrijf die niet van zijn vrijheid is beroofd

Categorie 4 : verdachte van een misdrijf die van zijn vrijheid is beroofd

Voorafgaand vertrouwelijk overleg.

Indien u een schriftelijke uitnodiging hebt ontvangen waarin uw rechten vermeld worden opgesomd en  waarin staat dat u geacht wordt een advocaat te hebben geraadpleegd vóór u zich aanmeldt voor het verhoor, kan u doorgaans geen uitstel meer krijgen omdat u al eerder een advocaat kon raadplegen. U kunt zich tijdens dit verhoor, waarop u werd uitgenodigd, steeds laten bijstaan.

Indien u geen schriftelijke uitnodiging hebt ontvangen of een onvolledige schriftelijke uitnodiging, kunt u éénmalig vragen om het verhoor uit te stellen op een latere datum/uur om uw advocaat te raadplegen. U kunt ook opteren om een telefonisch onderhoud te hebben met uw advocaat, waarna het verhoor kan aanvatten of u kunt wachten op de komst van uw advocaat op de plaats van het verhoor.

Indien u bent aangehouden, heeft u recht op een voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg met uw advocaat van maximaal dertig minuten en dit hetzij telefonisch, hetzij op de plaats van het verhoor. Dit overleg dient plaats te hebben binnen de twee uur nadat uw advocaat werd gecontacteerd.

De rol van een advocaat

Uw advocaat ziet tijdens het verhoor toe op:

  • het respecteren van uw zwijgrecht en het recht uzelf niet te beschuldigen;
  • de wijze waarop u tijdens het verhoor wordt behandeld, of er geen  ongeoorloofde dwang of druk op u wordt uitgeoefend;
  • de kennisgeving van uw rechten en de regelmatigheid van het verhoor.

Indien uw advocaat hierover opmerkingen heeft, kan hij die onmiddellijk in het proces-verbaal laten opnemen. Uw advocaat kan vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen. Hij kan verduidelijking vragen over vragen die worden gesteld. Hij kan opmerkingen maken over het onderzoek en over het verhoor. Het is hem niet toegelaten te antwoorden in uw plaats of het verloop van het verhoor te hinderen.

Ook actieve bijstand!

Uzelf of uw advocaat heeft het recht het verhoor één keer te onderbreken voor een bijkomend vertrouwelijk overleg. Ook indien tijdens het verhoor nieuwe feiten aan het licht komen, mag u een bijkomend vertrouwelijk overleg met uw advocaat voeren. Dit mag maximum  15 minuten duren.

Ter verduidelijking, de rol van een advocaat tijdens het verhoor beperkt zich dus niet tot het ‘erbij zitten’: Mr. Bleyaert heeft een bijkomende opleiding gevolgd die zich erop toespitste om onder meer bepaalde (ongeoorloofde) verhoortechnieken te herkennen en om specifieke opmerkingen te kunnen maken die nuttig kunnen zijn bij de verdere organisatie van uw strafrechtelijke verdediging.

Bijstand advocaat tijdens verhoor door politie: meer dan passief aanwezig zijn.

Moet een advocaat?

U bent niet verplicht om een overleg of de bijstand van een advocaat te vragen.

U kan hiervan vrijwillig en weloverwogen afstand doen indien u meerderjarig bent en nadat u hiervoor een document ondertekend en gedateerd hebt.

U heeft recht om minstens kennis te nemen van een beknopte mededeling van de feiten

U hebt het recht beknopt informatie te krijgen over de feiten waarover u zal worden verhoord.

U heeft recht om te zwijgen.

U bent nooit verplicht uzelf te beschuldigen.

Nadat u uw identiteit hebt bekend gemaakt, hebt u de keuze om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de gestelde vragen of te zwijgen

Bijkomende rechten in geval van arrestatie.

U heeft het recht om iemand te laten weten dat u  gearresteerd bent. U kunt dus een derde laten inlichten over uw arrestatie. Dit kan echter worden uitgesteld om dwingende redenen door de procureur des Konings of de onderzoeksrechter voor de duur die nodig is om de belangen van het onderzoek te beschermen.

U hebt recht op kosteloze medische bijstand indien nodig. U mag vragen dat een arts van uw keuze u onderzoekt. Dit gebeurt op uw eigen kosten.

Andere rechten bij het verhoor.

Het verhoor zelf begint steeds met een aantal mededelingen. Buiten de herhaling van de beknopte mededeling van de feiten en het zwijgrecht, wordt u meegedeeld dat:

  • U kan vragen dat alle gestelde vragen en alle gegeven antwoorden worden genoteerd in de gebruikte bewoordingen;
  • U kan vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen;
  • Uw verklaringen als bewijs in rechte kunnen dienen;
  • Indien u niet van uw vrijheid bent benomen, kunt u op elk moment gaan en staan waar u wilt;
  • Bij een ondervraging kan u gebruik maken van documenten die u in uw bezit hebt, zonder dat daarvoor het verhoor kan worden uitgesteld. U mag, tijdens of na het verhoor, eisen dat deze stukken bij het proces-verbaal van het verhoor worden gevoegd of ter griffie worden neergelegd.

Op het einde van het verhoor 

Op het einde krijgt u de tekst van het verhoor te lezen. U kan ook vragen dat het u wordt voorgelezen.

Er zal u gevraagd worden of u iets aan uw  verklaringen wil verbeteren of  toevoegen.

Belangrijk is dus te beseffen dat het gaat om úw verhoor en aldus úw verklaringen dienen te worden genoteerd zoals ú het wenst. Dit verhoor kan naderhand in een juridische procedure ‘tegen’ u worden gebruikt en kan aldus verstrekkende gevolgen hebben – zelfs al zouden de inbreuken u op het eerste zicht eerder banaal lijken.

Hulp van een tolk.

Indien u de taal niet verstaat of spreekt, of indien u lijdt aan gehoor- of spraakstoornissen, hebt u recht op een beëdigd tolk tijdens het vertrouwelijk overleg met uw advocaat. Dit is, in geval u gearresteerd bent, kosteloos.

Indien u zich in een andere taal dan die van de procedure wenst uit te drukken, wordt een beëdigde tolk opgeroepen om u bij te staan tijdens het verhoor. Dit is kosteloos.

U kan gevraagd worden om zelf uw verklaring  op te schrijven in uw eigen taal.

Advocaat Bart Bleyaert
Open chat
Wenst u direct een vraag te stellen via
Wenst u direct een vraag te stellen via WhatsApp?
Of wenst u meteen uw gerechtsdocument (dagvaarding, oproeping, ...) door te sturen voor instant bijstand?