Verhoor categorie 3

Wat is verhoor categorie 3?

Verhoren bij de politie worden ingedeeld in categorieën. De verhoren van categorie 3 hebben betrekking op het verhoor van een verdachte zonder vrijheidsbeneming voor misdrijven waar wel een vrijheidsbenemende straf op staat. Deze beschrijving maakt dus duidelijk dat degene die verhoord wordt, verdachte is van een misdrijf. Voor dit misdrijf kan de verhoorde later een gevangenisstraf worden opgelegd. Op moment van verhoor kan u echter nog gaan en staan waar u wil.

Welke rechten heeft de verhoorde?

Vooraleer wordt overgegaan tot elk verhoor van een verdachte, wordt aan de te ondervragen persoon op beknopte wijze kennis gegeven van de feiten waarover hij zal worden verhoord. Het recht op bijstand van een advocaat is een algemeen recht bij dergelijke verhoren: de betrokkene kan ervoor opteren om samen met de advocaat naar het verhoor te gaan, dan wel om voordien zijn situatie te bespreken en alleen het verhoor te ondergaan.

Er dient weldegelijk rekening te worden gehouden met de opdracht van de advocaat tijdens het voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg: ook de advocaat dient op beknopte wijze in kennis gesteld te worden van de feiten waarop het verhoor van de verdachte betrekking heeft. Deze kennisgeving wordt verricht vóór het vertrouwelijk overleg (dit is in de schriftelijke uitnodiging tot verhoor of minstens vóór aanvang van het verhoor) en ze wordt genoteerd in het proces-verbaal van verhoor.

Voorbeeld verhoor categorie 3

Tevens dienen de rechten te worden meegedeeld aan de verdachte:

  • 1 hij als verdachte wordt verhoord en dat hij het recht heeft om voor het verhoor een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat naar keuze of een hem toegewezen advocaat, en zich door hem kan laten bijstaan tijdens het verhoor, in zoverre de feiten die hem ten laste kunnen worden gelegd een misdrijf betreffen waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd; en, in geval hij niet van zijn vrijheid is benomen, hij zelf de nodige maatregelen moet nemen om zich te laten bijstaan;
  • 2 hij de keuze heeft na bekendmaking van zijn identiteit om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de hem gestelde vragen of te zwijgen;
  • 3 hij niet verplicht kan worden zichzelf te beschuldigen;
  • 4 zijn verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt;
  • 5 hij kan vragen dat alle vragen die hem worden gesteld en alle antwoorden die hij geeft, worden genoteerd in de gebruikte bewoordingen;
  • 6 hij niet van zijn vrijheid is benomen en hij op elk ogenblik kan gaan en staan waar hij wil;
  • 7 hij kan vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen;
  • 8 hij gebruik mag maken van de documenten in zijn bezit, zonder dat daardoor het verhoor wordt uitgesteld en dat hij, tijdens de ondervraging of later, mag vragen dat deze documenten bij het proces-verbaal van het verhoor of bij het dossier worden gevoegd.

Welke meerwaarde biedt een advocaat?

De bijstand van de advocaat tijdens het verhoor heeft tot doel toezicht mogelijk te maken op:

1° de eerbiediging van het recht van de te horen persoon zichzelf niet te beschuldigen en de keuzevrijheid om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de gestelde vragen of te zwijgen;
2° de wijze waarop de ondervraagde persoon tijdens het verhoor wordt behandeld, inzonderheid op het al dan niet kennelijk uitoefenen van ongeoorloofde druk of dwang;
3° de kennisgeving van de in art. 47bis § 2, en in voorkomend geval art. 47bis § 4, bedoelde rechten van verdediging en de regelmatigheid van het verhoor.

De advocaat kan op het verhoorblad melding laten maken van de schendingen van de in art. 47bis § 6, 7), tweede lid, 1°, 2° en 3° vermelde rechten die hij meent te hebben vastgesteld. De advocaat kan vragen dat de onderzoekers een bepaalde opsporingshandeling verrichten of een bepaald verhoor afnemen. Hij kan verduidelijking vragen over bepaalde gestelde vragen. Hij kan opmerkingen maken over het onderzoek en over het verhoor. Het is hem evenwel niet toegelaten te antwoorden in de plaats van de verdachte. Het is hem ook niet toegelaten het verloop van het verhoor te hinderen.

Al deze elementen worden nauwkeurig opgenomen in het proces-verbaal van verhoor, bij voorkeur in het verhoorblad.

Nuttig voor u?

Contacteer mr. Bleyaert voor verder advies en/of bijstand!

Of stel meteen uw vraag via de chatapplicatie!

Advocaat Bart Bleyaert
Open chat
Wenst u direct een vraag te stellen via
Wenst u direct een vraag te stellen via WhatsApp?
Of wenst u meteen uw gerechtsdocument (dagvaarding, oproeping, ...) door te sturen voor instant bijstand?