03.12.2019 – Een snelheidsmeter in een politievoertuig heeft niet tot doel toezicht te houden op de naleving van de Wegverkeerswet

Bij arrest van het Hof van Cassatie dd. 03.12.2019 (P.19.0550.N, onuitg.) oordeelde het Hof dat een snelheidsmeter in een dienstvoertuig van de federale politie niet tot doel heeft toezicht te houden op de naleving van de Wegverkeerswet.

Hieruit vloeit voort dat de bepalingen van artikel 5.2 van de bijlage 2 (“Technische voorschriften voor de snelheidsmeters”) bij het Koninklijk Besluit van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen die gebruikt worden op toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten niet van toepassing zijn op deze snelheidsmeters.

De Politie mag aldus de snelheid van een ander voertuig vaststelling aan de hand van een (gekalibreerde) snelheidsmeter in het dienstvoertuig, zonder dat deze snelheidsmeter dient te worden voorzien van een ijkcertificaat en/of een periodieke ijking dient te doorlopen.