29.01.2020 – Wanneer “gebruikt” u uw gsm?

Artikel 8.4 Wegcode bepaalt dat, behalve wanneer het voertuig stilstaat of geparkeerd is, de bestuurder geen “gebruik” mag maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt.

Voor de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel rees de discussie over wanneer men een gsm dan werkelijk “gebruikt” in de zin van voormelde strafbare reglementaire bepaling. In de meest strikte interpretatie zou men kunnen voorhouden dat een draagbare telefoon enkel gebruikt wordt om te bellen en te sms’en. Al heeft de wetenschappelijke ontwikkeling en de evolutie in de smartphone-wereld uiteraard deze strikte interpretatie al lang ingehaald.

Bij arrest van het Hof van Cassatie van 14 januari 2020 (P.19.1046.N, www.cass.be) wees het Hof er terecht op dat de regelgever het begrip “gebruiken maken van een draagbare telefoon die in de hand wordt gehouden” niet nader heeft gedefinieerd. Dit begrip moet bijgevolg volgens het Hof “in zijn normale betekenis” worden uitgelegd.

gsm'en achter het stuur verboden

In zijn normale betekenis houdt dit in dat dit gebruik niet wordt beperkt tot een welomschreven handeling (zoals bellen of sms’en) en dat het in de hand houden door de bestuurder van een draagbaar telefoontoestel tijdens het rijden meteen ook impliceert dat dit toestel wordt “gebruikt”.

Het legaliteitsbeginsel in strafzaken en het beginsel van de strikte interpretatie van de strafwet verzetten zich volgens het Hof niet tegen een dergelijke uitlegging.

Daarbij is ook het belangrijk te duiden dat de terminologie “stilstaan” of “geparkeerd” zijn, wel formeel werd gedefinieerd in de artikelen 2.22 en 2.23 van de Wegcode: een voertuig is stilstaand wanneer het niet langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken; een voertuig is geparkeerd wanneer at langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken. Met ander woorden, men blijft aan het verkeer deelnemen en is niet “stilstaand” of “geparkeerd” als men voor een rood licht staat of aanschuift in een file.

Concreet betekent dit dus dat het formeel verboden is om een gsm in de hand te houden wanneer je een voertuig bestuurt, zelfs al ben je daar niet mee aan het telefoneren. Iedere inbreuk op deze regel is strafbaar met een geldboete van € 160,00 tot € 2.000,00 (opdeciemen inbegrepen) alsook met een mogelijk rijverbod van acht dagen tot vijf jaar. Het verbod geldt wel enkel voor een draagbare telefoon….

Neem contact op voor juridische bijstand aangaande deze problematiek.