07.02.2023 – Redelijke termijn in strafzaken concreet omschreven: één jaar niets doen is te veel….

Middels arrest dd. 07.02.2023 (P.22.1394.N) oordeelde het Hof van Cassatie onomwonden dat wanneer er geen enkele verantwoording wordt gegeven voor het verstrijken van een periode van bijna één jaar tussen de laatst nuttige onderzoeksdaad en het geven van de opdracht tot dagvaarding, een rechtbank niet wettig kan oordelen dat de redelijke termijn niet is overschreden en dit ongeacht het gegeven dat de duur van de vervolging voor het overige aan de betrokkene kan worden toegeschreven.

Hoewel de rechter onaantastbaar oordeelt of in het licht van de complexiteit van de strafvervolging, de houding van de met opsporing en vervolging belaste instanties, de houding van de beklaagde en het belang dat de zaak voor de beklaagde heeft het door artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op behandeling van een strafvervolging binnen een redelijke termijn is miskend, dient het Hof van Cassatie na te gaan of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die op grond daarvan onmogelijk kunnen worden verantwoord.

De betrokkene, die zich voor de Rechtbank diende te verantwoorden wegens een snelheidsovertreding en (zelfs) sturen spijts verval, had na de initiële vaststellingen geen enkele bereikbaarheid getoond ten aanzien van de politiediensten. Niettemin liet het Parket, na kennisname van het feit dat de betrokkene niet ‘kon’ worden verhoord, de zaak nog een jaar liggen vooraleer zij tot dagvaarding overging. In die termijn werd geen enkele actie ondernomen. Het Hof van Cassatie oordeelt nu dat dit een overschrijding van de redelijke termijn van strafvordering is.

Dit arrest ligt in de lijn van enkele eerdere uitspraken die reeds aangaven dat de redelijke termijn in strafzaken ook bij inbreuken inzake wegverkeer van toepassing is; al is het wellicht de eerste maal dat het Openbaar Ministerie wordt geconfronteerd met de expliciete melding dat “een periode van bijna één jaar tussen de laatst nuttige onderzoeksdaad en het geven van de opdracht tot dagvaarding” (schier) per definitie een overschrijding van de redelijke termijn impliceert.